NH4SCN
Ammoniumthiocyanat

Chemische eigenschappen

Ammoniumthiocyanaat vormt kleurloze, monokliene kristallen die wit lijken in het kristallijne poeder. Ze zijn zeer goed oplosbaar in water en ethylalcohol. De stof is sterk hygroscopisch, de kristallen lossen op in lucht. Bij verhitting tot 70 à 120 °C wordt thioureum gevormd. Bij sterke verhitting tot meer dan 170 °C vindt ontbinding plaats en worden waterstofcyanide, ammoniak en stikstofoxiden gevormd. Het mengen met bariumhydroxide levert een efficiënt koelmengsel op. In een endotherme reactie koelt het mengsel af tot -26,7 °C.

Productie

Ammoniumthiocyanaat kan worden geproduceerd uit koolstofdisulfide en ammoniak onder druk en verhoogde temperatuur:

CS2 + 2 NH3 → NH4SCN + H2S

Gebruik

Het wordt gebruikt als stabilisator voor fotografische ontwikkelaars, als vulkanisatieversneller, als versneller voor mortel en beton en in herbiciden.

Uit ammoniumthiocyanaat en bariumhydroxide kan een koelmengsel worden geproduceerd dat bijzonder lage temperaturen genereert.

In de analytische chemie dient het als opsporingsreagens voor ijzer(III)-ionen. De zeer intense rode kleur in waterige oplossing is te wijten aan de aanwezigheid van niet-gescheiden [Fe(SCN)3(H2O)3] naast de ionen [Fe(SCN)2(H2O)4]+ en [Fe(SCN)(H2O)5]2+.

Veiligheid

Ammoniumthiocyanaat is door de EU in 2013 opgenomen in het communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP) uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) als onderdeel van de beoordeling van de stof. Dit houdt in dat de effecten van de stof op de menselijke gezondheid en het milieu opnieuw moeten worden beoordeeld en dat er zo nodig vervolgmaatregelen moeten worden genomen. De opname van ammoniumthiocyanaat werd ingegeven door bezorgdheid over de hoge (geaggregeerde) hoeveelheid, de hoge risicokarakteriseringsgraad (RCR) en het wijdverbreide gebruik ervan, alsook door de risico’s die verbonden zijn aan de mogelijke indeling als CMR-stof en als potentiële hormoonontregelaar. De herbeoordeling werd uitgevoerd vanaf 2015 en werd uitgevoerd door de Tsjechische Republiek. Vervolgens werd een eindrapport gepubliceerd. Er was geen behoefte aan regelgevende maatregelen voor de hele EU.